වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

නිංෙබෝ ET චුම්බක කර්මාන්ත සමාගම. ලිමිටඩ්, 2016 අගෝස්තු මස දී ස්ථාපිත කරන ලදී, එය නිංෙබෝ Haishu හැකි චුම්බක කර්මාන්ත සමාගම අයත් වේ. ලිමිටඩ්, .අපි චීනයේ උසස් තත්ත්වයේ, දුලබ NdFeB චුම්බක නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත සමාගමක් වේ.

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නව පැමිණීම්

WhatsApp Online Chat !